• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
 • Centrala: 023 / 206-050
 • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
 • Centrala
  023 / 206-050
 • Centralni upis pacijenata
  023 / 206-062

Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti.

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, prava pacijenata su:

– Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje
– Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti
– Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka
– Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak
– Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
– Zahvati na ljudskom genomu
– Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
– Pravo na povjerljivost
– Pravo na održavanje osobnih kontakata
– Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
– Pravo na privatnost
– Pravo na unaprijed izrečene zahtjeve
– Pravo na naknadu štete

Ostala vaša prava su:

 • zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja
 • učinkovita kontrola boli
 • pružanje skrbi u sigurnom okruženju primjenom važećih standarda prakse za sigurno okruženje, dajući posebnu pozornost ranjivim pacijentima, novorođenčadi i djeci.

Detaljan opis i način ostvarivanja propisanih prava

 • Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti

   Pacijent ima pravo biti u potpunosti upoznat o svome zdravstvenom stanju, potrebnim pretragama koje se moraju obaviti i preporučenim zahvatima, prednostima i mogućim rizicima njihovog obavljanja ili neobavljanja te mogućim terminima za njihovo obavljanje, svom pravu na odlučivanje o preporučenim postupcima, o daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite i pravima iz zdravstvenoga osiguranja.

   Vaše je pravo da budete potpuno obaviješteni, na pristupačan i Vama razumljiv način. Pacijent ima pravo biti obaviješten čak i u slučajevima kada njegov pristanak nije uvjet započinjanja terapije.

   Na usmeni zahtjev obavijest Vam je obvezan dati liječnik koji vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je pravo tražiti drugo stručno mišljenje o Vašem zdravstvenom stanju, koje je na Vaš usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije, koji Vam nije izravno pružio određenu zdravstvenu uslugu.

   Tijekom pružanja zdravstvene zaštite svaki pacijent ima pravo nakon obavljenog pregleda ili zahvata biti upoznat s ishodom obavljenog pregleda ili zahvata i eventualnim razlozima o različitim rezultatima i očekivanom ishodu liječenja.

   Pacijent ima pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih medicinskih postupaka i mjera. Pacijent se ne može odreći prava na obaviještenost u slučajevima kada mora biti svjestan prirode svojega zdravstvenog stanja kako ne bi ugrozio zdravlje drugih ljudi (zarazne bolesti).

 • Pravo na suodlučivanje

   Vaše pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka. Pravo na suodlučivanje može biti ograničeno kada je to opravdano Vašim zdravstvenim stanjem.
 • Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka

   Pacijent ima pravo biti upoznat sa svim rizicima koje pojedini postupak donosi i na temelju tih saznanja donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju pojedinih dijagnostičkih, odnosno terapijskih postupaka, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja.

   Pacijent prihvaća pojedini dijagnostički ili terapijski postupak potpisivanjem Obrasca o suglasnosti.

 • Zaštita pacijenta koji nije sposoban na pristanak

   Za pacijente koji nisu sposobni dati svojevoljni pristanak potpisivanjem Izjave (pacijent bez svijesti, maloljetan pacijent, te pacijent s težom duševnom smetnjom ili poslovno nesposoban pacijent), suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije.

   Zakonski zastupnik/skrbnik ima pravo na obaviještenost o pacijentu i u interesu pacijenta može, u bilo koje vrijeme, povući suglasnost potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskih zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

   Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvrći dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja njegovoga zdravlja. Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.

 • Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

   Ako sudjelujete u znanstvenom istraživanju, Vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima istraživanja te dati potpisanu suglasnost za sudjelovanje u istraživanju. Pacijent ima pravo dati pristanak i za sudjelovanje u medicinskoj nastavi.

   Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, pristanak daje njegov zakonski zastupnik/skrbnik.

   Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik/skrbnik u interesu pacijenta može suglasnost povući u bilo koje vrijeme.

 • Zahvati na ljudskom genomu

   Zahvat usmjeren na promjenu ljudskoga genoma može se poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije uvođenje bilo kakvih preinaka u genomu potomka pacijenta.

   Testovi koji ukazuju na genetske bolesti ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest ili za otkrivanje genetske dispozicije ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati samo u zdravstvene svrhe ili radi znanstvenog istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.

 • Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

   Vaše je pravo dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje Vaše bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju, propisuje se posebnim zakonom (Zakon o liječništvu) kojim se uređuju vrste i sadržaj te način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom.

   U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i zahtjev preslike medicinske dokumentacije ima bračni ili izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik/skrbnik.

   Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

 • Pravo na povjerljivost

   Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne liječničke tajne i zaštiti osobnih podataka. Vaše je pravo da povjerljivost podataka koji se odnose na stanje Vašeg zdravlja bude osigurana te da date usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o vašem prijemu u ustanovu kao i o Vašem zdravstvenom stanju. Možete imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.
 • Pravo na privatnost i održavanje osobnih kontakata

   Pri svakom pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

   Tijekom boravka u ustanovi pacijent ima pravo primanja posjetitelja sukladno pravilima pojedinog odjela te pravo zabrane posjete određenoj osobi ili osobama.

 • Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

   Ukoliko pacijent želi samovoljno napustiti bolnicu mora potpisati izjavu ili dati usmenu izjavu pred dva svjedoka koji tada potpisuju izjavu o namjeri pacijenta da samovoljno napusti bolnicu.

   Samovoljno napuštanje bolnice može biti zabranjeno ukoliko je tako propisano posebnim zakonom, u slučajevima kada bi to štetilo zdravlju pacijenta i zdravlju ili sigurnosti drugih osoba. U slučaju samovoljnog napuštanja bolnice bez najave nadležni liječnik će taj podatak upisati u medicinsku dokumentaciju pacijenta i obavijestiti uže članove obitelji pacijenta ili njegova skrbnika, a ako je posebno određeno, i policiju ili centar za socijalnu skrb.

 • Pravo na naknadu štete

   Ukoliko pacijent smatra da su mu povrijeđena njegova prava prilikom pružanja zdravstvene zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata i time nanesena šteta, istu će moći potraživati podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

   Pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava. Molimo vas da prije podnošenja tužbe s Vašim zahtjevom za naknadom štete upoznate Ustanovu kako bi spor pokušali riješiti mirnim i vansudskim putem.

 • Ostala prava

   Ostala Vaša prava su zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja, pravo na učinkovitu kontrolu boli, pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju, pravo na unaprijed izrečene zahtjeve te pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe Upravi ustanove i/ili nadležnim tijelima.