• Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru
 • Centrala: 023 / 206-050
 • upis.bolnica.biograd@ortopedija-biograd.com
logo
 • Centrala
  023 / 206-050
 • Centralni upis pacijenata
  023 / 206-062

 

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 80/13, 82/13, 22/14 i 154/14), članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 18. i 61. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju, Upravno vijeće Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, na 29. redovnoj sjednici, održanoj dana 28. listopada 2016. godine, donijelo je Pročišćeni tekst Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru (u daljnjem tekstu: Bolnica).

 

Pročišćeni tekst Statuta Bolnice obuhvaća Statut Bolnice broj: 001-1328/3-2009 od 17. lipnja 2009. godine, na koji je dana suglasnost osnivača, Zadarske županije zaključkom klasa: 510-01/09-01/02, urbroj: 2198/1-02-09-23 od 17. srpnja 2009. godine, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta broj: 001-2407/1/2/2013 od 3. listopada 2013. godine, na koju je dana suglasnost osnivača, Zadarske županije zaključkom klasa: 011-03/12-01/14, urbroj: 2198/1-02-13-48 od 16. prosinca 2013. godine i Statutarnu odluku o II izmjenama i dopunama Statuta broj: 001-2607/1/2/2016 od 24. kolovoza 2016. godine, na koji je dana suglasnost osnivača, Zadarske županije zaključkom klasa: 510-06/16-01/7, urbroj: 2198/1-02-16-4 od 14. listopada 2016. godine

 

 

S   T   A   T   U   T

SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU

BIOGRAD NA MORU

/ p r o č i š ć e n i   t e k s t /

 

I/   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se status, naziv, sjedište i djelatnost Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru (u daljnjem tekstu: Bolnica), pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, organizacija, tijela, opći akti, imovina, javnost rada, nadzor, poslovna i profesionalna tajna Bolnice.

Bolnica je zdravstvena ustanova sekundarne razine i obavlja djelatnost specijalne bolnice.

Bolnica obavlja djelatnost dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika, te osigurava boravak i prehranu bolesnika.

Bolnica može pružati zdravstvene usluge u turizmu i osiguravati mjere socijalne skrbi u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 2.

Bolnica u Biogradu na Moru izgrađena je dijelom 1933. godine pod nazivom, Opća banovinska bolnica a dijelom 1952. godine s promijenjenim nazivom, Bolnica tuberkuloze kostiju i zglobova (Zbornik radova III ortopedsko – traumatoloških dana Biograd n/m 7-10. X 1965.).

Rješenjem Narodnog odbora Kotara Zadar broj: 15606/53 od 29. rujna 1953. godine

Bolnica se prenosi u nadležnost Narodnog odbora Kotara Zadar pod dotadašnjim nazivom, Bolnica tuberkuloze kostiju i zglobova,

Rješenjem Narodnog odbora Kotara Zadar broj: 1.453/55 od 11. veljače 1955. godine Bolnica je upisana u nadležni registar ustanova.

Savjet za narodno zdravlje NR Hrvatske svojom suglasnošću broj: 01-4058/1-1962 od 3. listopada 1962. godine suglasio se s promjenom naziva Bolnice za tuberkulozu kostiju i zglobova u naziv Ortopedska bolnica, što je odobrio i Sekretarijat Narodnog odbora općine Biograd na Moru svojim rješenjem broj: 04-4285/1-1962 od 10. studenog 1962. godine.

Rješenjem Narodnog odbora Kotara Zadar broj: 01-4892/62 od 25. listopada 1962. godine osnivačka prava nad Bolnicom prenesena su sa Narodnog odbora Kotara Zadar na Narodni odbor općine Biograd na Moru.

Rješenjem Skupštine općine Biograd na Moru broj: 01-3325/1-1967 od 28. studenog 1967. godine osnivačka prava nad Bolnicom prenesena su sa Narodnog odbora općine Biograd na Moru na Skupštinu općine Biograd na Moru i odobren je nastavak rada bolnice pod istim nazivom.

U sudski registar Okružnog privrednog suda u Splitu Bolnica kao ustanova upisana je 29. kolovoza 1969. godine, pod posl. broj: US-94/69-2 i tamo se kontinuirano vodila sve do 1995. godine u registarskom ulošku broj: I – 1005.

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 31. ožujka 1995. godine Bolnica je usklađena sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama i osnivačka prava nad Bolnicom sa Skupštine općine Biograd na Moru prenesena su na Županijsko poglavarstvo Zadarsko – kninske županije (sada Zadarska županija) te je izvršen prijenos iz sudskog registra reg.ul. br. I-1005 u registar ustanova, registarski uložak U-1-39, šifarska oznaka U-JLS-ZD.

Dopisom Ministarstva zdravstva klasa:503-11/94-01/03, urbroj:534-02-22-94-2 od 18. srpnja 1994. godine utvrđen je pravni status bolnice, kao specijalna bolnica za ortopediju, pa je sukladno tome promijenjen i naziv ustanove u trgovačkom sudu.

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj: Tt-99/414-5 od 20. svibnja 1999. godine upisana je promjena naziva Bolnice iz Ortopedska bolnica Biograd na Moru u Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, na što je suglasnost dalo Županijsko poglavarstvo Zadarske županije svojim zaključkom klasa: 510-01/98-01/21, urbroj: 2198/1-03-98-2 od 23. rujna 1998. godine. Navedenom promjenom Bolnica je upisana pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 060159858 i pod tim MBS vodi se i dalje u sudskom registru.

 

II/   NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

 

Članak 3.

Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu, pod nazivom «Specijalna bolnica za ortopediju».

Naziv Bolnice istaknut je na objektu u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost Bolnice.

 

Članak 4.

Sjedište Bolnice je u Biogradu na Moru, Zadarska 62.

O promjeni naziva i sjedišta Bolnice odlučuje osnivač.

 

Članak 5.

Bolnica obavlja bolničku i specijalističko – konzilijarnu djelatnost (zdravstvenu zaštitu) bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti i to:

 1. dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu,
 • ortopedskih i traumatoloških bolesnika,
 • bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom i
 • bolesnika kojima je potrebno produženo ili dugotrajno liječenje i palijativna skrb;
 1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom kroz,
 • ortopedsko traumatološku ambulantu,
 • ambulantu fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • ambulantu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,
 • ambulantu opće interne medicine,
 • kardiološku ambulantu,
 • neurološku ambulantu,
 • ambulantu kliničke radiologije i
 • druge ambulante po potrebi i dozvoli nadležnih tijela;
 1. pružanje zdravstveno-turističkih usluga u skladu sa posebnim propisima.

Bolnica prema potrebi obavlja vanbolničku specijalističku službu, za bolesnike drugih zdravstvenih ustanova, na zahtjev tih ustanova, te daje specijalistička mišljenja i nalaze.

 

Članak 6.

Bolnica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem Bolnice, promjera 35 mm.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

Štambilj Bolnice je četvrtastog oblika, promjera 57×31 mm, a sadrži naziv i sjedište Bolnice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pismena.

Štambilj se koristi za svakodnevno poslovanje Bolnice.

Svaki pečat i štambilj imaju redni broj.

Pojedine organizacijske jedinice Bolnice mogu imati svoje štambilje o čemu odlučuje, po prijedlogu ravnatelja Upravno vijeće bolnice.

O broju pečata i štambilja, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje ravnatelj.

 

III/   PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 7.

Bolnica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.

 

Članak 8.

Bolnica posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ( u daljnjem tekstu: Zakon), ovim Statutom i drugim općim aktima.

U zaključivanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju imovine, uključujući i nekretnine, Upravno vijeće Bolnice samostalno istupa u pravnom prometu ukoliko pojedinačna vrijednost navedene imovine ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

U slučajevima kada pojedinačna vrijednost navedene imovine prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna za zaključivanje ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju Upravno vijeće Bolnice treba pribaviti suglasnost osnivača.

 

Članak 9.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Bolnica odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Bolnice odgovara za njene obveze u skladu sa zakonom.

Promet novčanih sredstava Bolnice obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

 

Članak 10.

Bolnicu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj bolnice ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Bolnice upisane u sudski registar, osim zaključivanja ugovora:

– s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za pružanje bolničkih i specijalističko-konzilijarnih usluga (zdravstvene zaštite) iz djelatnosti Bolnice,

– o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor iz stavka 2. al. 1. i 2. ovog članka, ako je prethodno o tome donijelo odluku Upravno vijeće.

 

Članak 11.

Ravnatelj može svoja ovlaštenja za zastupanje Bolnice prenijeti na druge radnike Bolnice.

O prenošenju ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj izdaje pismenu punomoć.

Pismena punomoć iz stavka 2. ovog članka može se izdati za zaključivanje određenih vrsta ugovora, za poduzimanje određenih vrsta pravnih radnji, za zaključivanje pojedinačnih ugovora, za poduzimanje pojedinačnih pravnih radnji, te za zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim tijelima.

 

Članak 12.

Ravnatelj bolnice određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

 

IV/   UNUTARNJI USTROJ (ORGANIZACIJA BOLNICE)

 

Članak 13.

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Bolnici se organiziraju slijedeće ustrojstvene jedinice (odjeli):

 1. Odjel za liječenje ortopedskih i traumatoloških bolesnika,
 2. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
  a) odjel za bolničko liječenje i
  b) odjel za polikliničko-konzilijarno liječenje s fizikalnom terapijom,
 3. Odjel za bolesnike na produženom ili dugotrajnom liječenju i palijativnoj skrbi,
 4. Odjel intenzivne njege,
 5. Odjel operacije s centralnom sterilizacijom i
 6. Odjel pomoćnih medicinskih službi:
  a) polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita – prijemni trakt s centralnim upisom- naručivanjem pacijenata i radiološkom dijagnostikom,
  b) biokemijsko-hematološki laboratorij i transfuzija i
  c) bolnička ljekarna.

Unutar pojedinih zdravstvenih odjela mogu biti organizirani odsjeci kao manje ustrojstvene jedinice.

 

Članak 14.

Radi obavljanja stručno-administrativnih, uslužnih i pomoćnih poslova u Bolnici se organiziraju slijedeće ustrojstvene jedinice/službe:

 1. Ravnateljstvo,
 2. Ekonomsko –financijska služba
  (u sastavu ove službe je nabava i skladište /izuzev skladišta prehrane/),
 3. Opća, pravna i kadrovska služba
  (u sastavu ove službe je zaštita na radu i zaštita od požara),
 4. Pomoćne nemedicinske službe:
  a) tehnička služba (s kotlovnicom) i
  b) služba prehrane (bolnička kuhinja i skladište prehrane).

 

V/   TIJELA BOLNICE

 

 1. UPRAVNO VIJEĆE

 

Članak 15.

Upravno vijeće upravlja Bolnicom.

Upravno vijeće Bolnice ima pet članova.

U Upravno vijeće imenuju se predstavnici:

 • osnivača (predsjednik i dva člana)
 • radnika Bolnice (dva člana).

Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu. Uvjet visoke stručne spreme ne odnosi se na člana Upravnog vijeća kojeg imenuje radničko vijeće zdravstvene ustanove.

Jednog člana Upravnog vijeća iz Bolnice imenuje Stručno vijeće Bolnice iz redova radnika s visokom stručnom spremom, a jednog člana imenuje Radničko vijeće Bolnice.

Članovi Upravnog vijeća Bolnice moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
 • da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interesu trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Bolnica ima poslovni odnos,
 • da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnice,
 • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskog tijela nadležnih Komora,
 • da Bolnica protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

O ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidat prilaže dokumentaciju kako slijedi:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom Bolnice,
 • ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz podstavka 1., 2. i 3. prethodnog stavka,
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
 • uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

 

Članak 16.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članu Upravnog vijeća iz Bolnice prestaje mandat i prije isteka vremena od četiri godine u slijedećim slučajevima:

 • podnošenja ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća,
 • opoziva,
 • prestanka radnog odnosa u bolnici.
 • ako počini težu povredu radne obveze.

 

Članak 17.

Član Upravnog vijeća imenovan od strane osnivača može biti opozvan od strane osnivača u slučajevima ako:

 • se ne pridržava uputa i smjernica osnivača,
 • sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojim se nanosi šteta Bolnici,
 • više puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog vijeća.

Prijedlog za opoziv člana Upravnog vijeća može podnijeti: osnivač i Upravno vijeće.

 

Članak 18.

Upravno vijeće Bolnice obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut uz suglasnost osnivača,
 • donosi druge opće akte,
 • donosi godišnji plan i program rada i razvoja Bolnice i nadzire njihovo izvršavanje,
 • donosi financijski plan i godišnji obračun ( završni račun), te godišnji plan nabave,
 • donosi plan investicija,
 • analizira financijsko poslovanje bolnice, najmanje jedanput mjesečno,
 • u slučaju gubitka u poslovanju bez odgađanja obavještava osnivača,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja o cjelokupnom poslovanju najmanje svaka tri mjeseca,
 • predlaže promjenu i proširenje djelatnosti, te promjenu naziva i sjedišta Bolnice,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima radnika,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja bolnice,
 • na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja,
 • odlučuje o nabavi, odnosno prodaji osnovnih sredstava i nekretnina, te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna,
 • donosi odluku o zaključivanju godišnjih ugovora sa Zavodima,
 • donosi odluku o zaključivanju ugovora s osiguravajućim društvima,
 • donosi odluke o uvjetima i načinu ulaganja sredstava, građanskih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Bolnice,
 • odlučuje o naknadama za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima s HZZO, kao i naknadama za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveni osiguranici ili građanima koji uslugu žele platiti sami,
 • provodi postupak u svezi sa zakupom poslovnog prostora sukladno zakonskim propisima.
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima.

Upravno vijeće uz suglasnost osnivača odlučuje o nabavi odnosno prodaji osnovnih sredstava i nekretnina, te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

Upravno vijeće može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige i provjeriti svaki dio poslovanja.

Za svrhu iz prethodnog stavka ovog članka za pojedina područja poslovanja, Upravno vijeće može angažirati i stručnjake.

 

Članak 19.

Upravno vijeće Bolnice obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Upravno vijeće Bolnice pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće Bolnice donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama i ovim Statutom.

 

 1. RAVNATELJ

 

Članak 20.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Bolnice, predstavlja i zastupa Bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Bolnice.

Ravnatelj ima zamjenika i pomoćnika za sestrinstvo – glavnu sestru Bolnice.

 

Članak 21.

Za ravnatelja Bolnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Kandidat za ravnatelja Bolnice mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
 • da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interesu trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Bolnica ima poslovni odnos,
 • da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnice,
 • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskog tijela nadležnih Komora,
 • da Bolnica protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

O ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidat prilaže dokumentaciju kako slijedi:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom Bolnice,
 • ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz podstavka 1., 2. i 3. prethodnog stavka,
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
 • uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Ako ravnatelj Bolnice nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva.

Ravnatelja Bolnice imenuje i razrješuje Upravno vijeće na temelju natječaja a zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće bolnice na prijedlog ravnatelja.

Pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo – glavnu sestru Bolnice imenuje i razrješuje ravnatelj Bolnice.

 

Članak 22.

Ravnatelja bolnice imenuje i razrješuje Upravno vijeće, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Mandat ravnatelja traje četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Odluku o raspisivanju natječaja iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravno vijeće najkasnije dva mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

U natječaju se objavljuju slijedeći podaci:

 • uvjeti utvrđeni u članku 21. ovog Statuta,
 • vrijeme imenovanja propisano Zakonom,
 • rok za podnošenje prijava u trajanju od 15 dana od dana objave natječaja,
 • rok za obavješćivanje podnositelja prijave o izboru i imenovanju u trajanju od 30 dana od zaključenja natječaja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do izbora ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana.

 

Članak 23.

Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

 • zastupa Bolnicu,
 • donosi odluke vezane uz poslovanje, osim odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća,
 • odlučuje o nabavi i prodaji osnovnih sredstava i nekretnina, te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja u svim slučajevima osim u onima koji su prema odredbama ovog Statuta u nadležnosti Upravnog vijeća (do vrijednosti od 200.000,00 kuna),
 • zaključuje ugovore za koje ovim Statutom nije određeno da ih zaključuje Upravno vijeće,
 • zaključuje ugovore sa Zavodima na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća,
 • provodi odluke Upravnog vijeća,
 • podnosi izvješće o cjelokupnom poslovanju Bolnice Upravnom vijeću svaka tri mjeseca, a o redovitom poslovanju svaki mjesec a po potrebi i češće,
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
 • donosi opće akte koji nisu u nadležnosti Upravnog vijeća,
 • predlaže Upravnom vijeću program rada, plan razvoja i odgovoran je za njihovo provođenje,
 • predlaže Upravnom vijeću plan godišnjih potreba za nabavom roba i usluga,
 • predlaže Upravnom vijeću plan investicija za tekuću godinu,
 • organizira stručni rad Bolnice i za njega je odgovoran,
 • imenuje Povjerenstvo za unutarnji nadzor Bolnice i odgovoran je za obvezno provođenje unutarnjeg nadzora nad radom svih ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika,
 • imenuje Stručno vijeće i predsjednika Stručnog vijeća,
 • podnosi tromjesečno izvješće ministru o broju osoba umrlih u Bolnici, te o broju izvršenih obdukcija,
 • bez odgađanja obavještava Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o izvanrednim okolnostima u Bolnici kojima su ugroženi ili u neposrednoj opasnosti život i zdravlje ljudi,
 • predlaže Upravnom vijeću, zamjenika ravnatelja, te vrši imenovanje i razrješenje radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • provodi zapošljavanje radnika sukladno godišnjem planu, odnosno utvrđenim pojedinačnim potrebama,
 • sklapa ugovore o radu osim onih koji su u nadležnosti Upravnog vijeća,
 • donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima,
 • izdaje radnicima naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka, te ih privremeno ili trajno raspoređuje na druge poslove u Bolnici u skladu s njihovom stručnom spremom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

 

Članak 24.

Ravnatelj bolnice može uz suglasnost Upravnog vijeća imenovati radne, odnosno stručne skupine ili pojedince za obavljanje određenih poslova, za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja, neophodnih za obavljanje rada i ostvarivanje redovitog poslovanja Bolnice.

 

Članak 25.

Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti ravnatelja funkciju ravnatelja obavlja zamjenik ravnatelja sa svim pravima i dužnostima ravnatelja.

Ako zamjenik ravnatelja nije imenovan ili iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti zamijeniti ravnatelja, ravnatelj može za vrijeme svoje odsutnosti imenovati zamjenika ravnatelja, a za slučaj da to ne napravi funkciju zamjenika dnevno preuzima dežurni liječnik u službi.

 

Članak 26.

Ravnatelj Bolnice dužan je u tijeku rada i odlučivanja Upravnog vijeća, isto upozoriti da je:

 • predloženi akt u suprotnosti s odredbama odgovarajućih zakona, odnosno općih akata Bolnice,
 • da je predloženi akt u suprotnosti s usvojenim programom rada Bolnice.

 

 1. STRUČNO VIJEĆE

 

Članak 27.

Stručno vijeće imenuje ravnatelj bolnice i čine ga najmanje voditelji ustrojstvenih jedinica Bolnice, sukladno članku 13. ovog Statuta.

U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici.

 

Članak 28.

Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj iz redova Stručnog vijeća.

Mandat predsjednika Stručnog vijeća traje četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana nakon isteka mandata.

Ravnatelj ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

 

Članak 29.

Predsjednik Stručnog vijeća obavlja slijedeće poslove:

 • priprema i saziva sjednice Stručnog vijeća Bolnice,
 • utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednica,
 • rukovodi sjednicom,
 • organizira vođenje zapisnika o radu Stručnog vijeća i dostavu istog ravnatelju Bolnice.

Sjednice Stručnog vijeća održavaju se najmanje jedanput mjesečno.

Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sazvati sjednicu u roku 2 dana na zahtjev ravnatelja ili Upravnog vijeća Bolnice.

 

Članak 30.

Stručno vijeće Bolnice, osim poslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavlja slijedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostički i terapijskih metoda u djelatnosti Bolnice,
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti,
 • predlaže organizaciju unutarnjeg nadzora nad radom ustrojstvenih jedinica zdravstvenih radnika, te mjere za poboljšanje stručnog rada,
 • raspravlja i donosi mišljenje o stručnim pitanjima koja Stručnom vijeću postavi ravnatelj,
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću racionalizaciju troškova, odnosno usklađenje stručnog rada s financijskim mogućnostima.

 

 1. STRUČNI KOLEGIJ

 

Članak 31.

Stručni kolegij je tijelo Bolnice koje kontinuirano (svakodnevno) razmatra sva pitanja iz područja stručnog rada, a po potrebi svoje prijedloge i zaključke podnosi Stručnom vijeću i ravnatelju Bolnice.

Stručni kolegij pojedinačno analizira smrt svake osobe umrle u bolnici, sukladno članku 196. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te medicinsku dokumentaciju sa svojim mišljenjem obvezno dostavlja Povjerenstvu za unutarnji nadzor bolnice najkasnije u roku od sedam dana od dana nastupa smrti.

Stručni kolegije je jedinstven za cijelu Bolnicu i čine ga svi zdravstveni radnici visoke stručne spreme i glavna medicinska sestra bolnice, a njegovo djelovanje koordinira ravnatelj bolnice ili osoba koju on ovlasti.

 

 1. ETIČKO POVJERENSTVO

 

Članak 32.

Etičko povjerenstvo Bolnice jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Bolnice na načelima medicinske etike i deontologije.

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Bolnice i čini ga pet članova, od toga najmanje 40% članova suprotnog spola, s tim da je jedan član predstavnik nemedicinske struke i jedan član koji nije radnik Bolnice (moguće iz suda ili jedinice područne (regionalne) samouprave.

Upravno vijeće imenuje i zamjenike članova Etičkog povjerenstva.

Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o radu povjerenstva.

 

Članak 33.

Etičko povjerenstvo Bolnice:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Bolnice i radu zdravstvenih radnika,
 • odobrava znanstvena istraživanja u Bolnici,
 • nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela (organa mrtve osobe) nakon provedene obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Bolnice.

 

 1. POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

 

Članak 34.

Povjerenstvo za lijekove jest tijelo Bolnice koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici.

 

Članak 35.

Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće Bolnice, na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo čini pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine (četiri člana od kojih jedan specijalista interne medicine, jedan specijalista ortopedije, jedan specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja i jedan specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) i farmacije (jedan član magistar farmacije).

Predsjednika povjerenstva imenuju članovi između sebe.

 

Članak 36.

Povjerenstvo za lijekove radi prema donesenom poslovniku.

Povjerenstvo za lijekove osim poslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavlja i ostale poslove vezane za potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda:

 • posebno prati potrošnju antibiotika po bolesničkim odjelima;
 • predlaže ravnatelju eventualna alternativna rješenja u korištenju lijekova s obzirom na smanjenje troškova.

 

 1. POVJERENSTVO ZA KVALITETU

 

Članak 37.

Povjerenstvo za kvalitetu Bolnice jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Upravno vijeće Bolnice, na vrijeme od četiri godine i ima najmanje devet članova.

U Povjerenstvo za kvalitetu imenuje se najmanje po jedan član (predstavnik) djelatnosti, odnosno ustrojstvene jedinice iz članka 13. ovog Statuta i glavna sestra Bolnice.

Povjerenstvo za kvalitetu donosi poslovnik o svom radu.

 

Članak 38.

Povjerenstvo za kvalitetu Bolnice obavlja slijedeće poslove:

 • vodi registar zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima,
 • vodi registar Bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu (propisana Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite),
 • provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Bolnice,
 • obvezno jednom mjesečno razmatra svu pristiglu medicinsku dokumentaciju, mišljenja i nalaze o umrlim osobama u Bolnici dostavljene od Stručnog kolegija i Povjerenstva za unutarnji nadzor te zaključno mišljenje o smrti svake osobe pojedinačno dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do konca mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je smrt nastupila
 • i ostale poslove po nalogu Upravnog vijeće Bolnice i ravnatelja, te poslove predviđene Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite.

 

VI/   OPĆI AKTI

 

Članak 39.

Opći Akti Bolnice su Statut i drugi opći akti.

Statut je osnovni opći akt Bolnice, kojeg na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće.

Izmjene, dopune i tumačenje pojedinih odredbi Statuta daje Upravno vijeće.

Suglasnost na Statut daje osnivač.

 

Članak 40.

Upravno vijeće donosi i druge opće akte Bolnice:

 1. Pravilnik o radu,
 2. Pravilnik o unutarnjem ustroju, nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova,
 3. Pravilnik/Poslovnik o kontroli i suzbijanju bolničkih infekcija,
 4. po potrebi i opće akte/pravilnike vezane za računovodstvo, plaće, ostala materijalna prava radnika i druge akte koji po svojoj prirodi spadaju u odlučivanje Upravnog vijeća.

 

Članak 41.

Ravnatelj Bolnice donosi slijedeće opće akte:

 1. Pravilnik o radnom vremenu,
 2. Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika,
 3. Pravilnik o zaštiti na radu,
 4. Pravilnik o protupožarnoj zaštiti,
 5. Pravilnik o kućnom redu,
 6. ostale opće akte koji nisu nabrojani a ukaže se potreba za njihovo donošenje a po svojoj prirodi spadaju u odlučivanje ravnatelja Bolnice.

 

Članak 42.

Opći akti Bolnice objavljuju se u roku od 8 dana od dana usvajanja na oglasnim pločama Bolnice, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a u izuzetnim slučajevima danom objavljivanja o čemu odlučuje donositelj akta.

Tumačenje pojedinih odredaba općih akata daje donositelj akta.

 

VII/   SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA BOLNICE

 

Članak 43.

Imovinu Bolnice čine stvari, prava i novčana sredstva koja su na dan stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 75/93) bila evidentirana kao društvena sredstva na kojima je Bolnica imala pravo raspolaganja.

Imovinu Bolnice čine također stvari, prava i novčana sredstva koje je Bolnica, nakon stupanja na snagu Zakona, stekla radom i poslovanjem ili pribavila iz drugih izvora.

 

Članak 44.

Imovinom Bolnice upravlja i raspolaže Upravno vijeće i ravnatelj Bolnice.

U slučajevima kada pojedinačna vrijednost imovine prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, Upravno vijeće odlučuje uz suglasnost osnivača.

Poslovni prostor u okviru Bolnice Bolnica daje u zakup u skladu sa Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora i odobrenjem osnivača.

 

Članak 45.

Sredstva za rad i poslovanje Bolnica stječe:

 • ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge iz svoje djelatnosti, pružene osiguranicima Zavoda iz članka 10. st.2. pod.1,
 • ugovaranjem i naplatom naknade za zdravstvene usluge iz svoje djelatnosti pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguratelja,
 • naplatom naknade za zdravstvene usluge iz svoje djelatnosti, koje nisu obuhvaćene ugovorima sa Zavodima iz podstavka 1. ovog članka i dobrovoljnih osiguratelja, a Bolnica ih je pružila građanima,
 • naplatom naknada za zdravstvene usluge iz svoje djelatnosti pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani,
 • naplatom sudjelovanja osiguranika Zavoda i dobrovoljnih osiguratelja Zavoda za korištenje usluga iz svoje djelatnosti,
 • ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama,
 • darovima od fizičkih i pravnih osoba,
 • ugovaranjem i naplatom naknade za zdravstvene programe koji se financiraju iz sredstava proračuna osnivača,
 • naplatom zakupnina,
 • iz drugih mogućih izvora.

 

Članak 46.

Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima Zavoda, ugovaraju se i obračunavaju primjenom cijena koje utvrđuju nadležna tijela Zavoda, sukladno odredbama Zakona.

Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguratelja, obračunava se primjenom ugovornih cijena.

 

Članak 47.

Naknada za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima Zavoda i dobrovoljnih osiguratelja, kao i naknade za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani, obračunava se primjenom cijena zdravstvenih usluga koje utvrđuje Upravno vijeće Bolnice.

 

Članak 48.

Naknada za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, te poduzećima i drugim pravnim osobama obračunava se kako slijedi:

 • za usluge koje su obuhvaćene ugovorima Zavoda primjenom cijena iz cjenika Zavoda,
 • za usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima Zavoda primjenom cijena koje utvrđuje Upravno vijeće Bolnice.

 

Članak 49.

Provođenje zdravstvene djelatnosti, te financijsko poslovanje Bolnice utvrđuje se obračunom poslovanja Bolnice, te izvješćima ravnatelja i Upravnog vijeća Bolnice.

Obračuni poslovanja Bolnice, donose se za vremensko razdoblje utvrđeno odredbama odgovarajućih zakona.

Nadzor i ocjenu poslovanja donosi Upravno vijeće Bolnice.

Izvješće o poslovanju Bolnice za pojedina razdoblja podnosi ravnatelj bolnice, a usvaja Upravno vijeće Bolnice.

Izvješća o poslovanju podnose se osnivaču i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje jednom mjesečno (osnivaču po potrebi a u slučaju gubitka u poslovanju obvezno).

Godišnje izvješće o radu Bolnice, podnosi osnivaču Upravno vijeće Bolnice.

 

Članak 50.

Ukoliko Bolnica u zaključenom računu poslovanja iskaže dobit, ostvareni iznos dobiti u pravilu se usmjerava za obavljanje i razvoj djelatnosti Bolnice, prema odluci Upravnog vijeća, uz suglasnost osnivača.

Pod obavljanje djelatnosti podrazumijeva se rekonstrukcija i adaptacija postojećeg prostora radi poboljšanja uvjeta rada i boravka pacijenata u Bolnici.

Pod razvojem djelatnosti podrazumijeva se ulaganje sredstava u nabavku opreme odnosno rekonstrukcije postojećeg prostora za potrebe uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda.

 

VIII/   JAVNOST RADA

 

Članak 51.

Objavljivanjem Statuta bolnice u službenom glasilu, Bolnica upoznaje javnost (građane i pravne osobe) o organizaciji rada Bolnice, uvjetima i načinu pružanja zdravstvenih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

 

Članak 52.

Informacije i podatke o radu i obavljanju djelatnosti Bolnice ili uvid u dokumentaciju o radu i poslovanju, glasilima javnog priopćavanja može dati samo ravnatelj ili radnik kojeg ravnatelj za to ovlasti.

 

IX/   POSLOVNA ILI PROFESIONALNA TAJNA

 

Članak 53.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Bolnice ili štetilo njezinom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji bilo na koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatraju poslovnom tajnom.

 

Članak 54.

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
 • podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći ustanovi,
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
 • dokumenti koje se odnose na obranu,
 • plan fizičko-tehničke zaštite radnika i imovine Bolnice,
 • druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesu ustanove i njenog osnivača.

 

Članak 55.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama može priopćiti ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj.

 

Članak 56.

Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što zdravstveni i ostali radnici Bolnice saznaju o zdravstvenom stanju bolesnika, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu bolesniku Bolnice ili trećoj osobi.

Povreda čuvanja profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju profesionalne tajne neposredno brine ravnatelj.

 

X/   NADZOR NAD RADOM BOLNICE

 

Članak 57.

Unutarnji nadzor obavlja se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim podzakonskim aktima a obuhvaća unutarnji nadzor nad stručnim radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Bolnice, stručni nadzor nadležnih komora i zdravstveno-inspekcijski nadzor.

Za stručni rad odgovoran je ravnatelj.

Unutarnji nadzor nad stručnim radom organizacijskih (ustrojstvenih) jedinica i zdravstvenih radnika obavlja se na način propisan Pravilnikom o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika Bolnice i godišnjim planom i programom provedbe unutarnjeg nadzora i zdravstvenih radnika Bolnice.

Godišnji plan i program obvezno se dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu.

 

Članak 58.

Unutarnji nadzor nad stručnim radom obavlja Povjerenstvo za unutarnji nadzor Bolnice, u skladu sa Zakonom i aktima iz prethodnog stavka.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor ima pet članova a čine ga četiri zdravstvena radnika Bolnice, od kojih je jedan srednje ili više stručne spreme, te jedan član predstavnik udruge pacijenata.

Predsjednik povjerenstva je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor.

Članove povjerenstva imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine.

 

Članak 59.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor obavlja slijedeće poslove:

 • provodi aktivnosti vezane za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • provodi aktivnosti vezane za uspostavu sustava sigurnosti pacijenata,
 • zaprima medicinsku dokumentaciju i mišljenja Stručnog kolegija za svaku pojedinu umrlu osobu u Bolnici i svoje mišljenje i dokumentaciju dostavlja Povjerenstvu za kvalitetu Bolnice, s kojim usko i surađuje,
 • procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima Bolnice,
 • sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,
 • provodi aktivnosti vezane uz pripreme za akreditacijski postupak,
 • predlaže i sudjeluje u edukaciji iz područja kvalitete zdravstvene zaštite i
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo je obvezno Agenciji polugodišnje podnositi izvješće o svom radu.


XI/   PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut bolnice donijet dana 11. listopada 2006. godine, broj: 001-1932/7-06 a suglasnost na kojeg je dao osnivač svojim zaključkom od 22. prosinca 2006. godine klasa: 510-06/06-01/07; urbroj: 2198/1-02-06-4.

 

Članak 61.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravno vijeće, a odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

 

Članak 62.

Ovaj Pročišćeni tekst Statuta primjenjuje se s danom donošenja.

 

 

Broj: 001-3261/1/5/2016

Biograd na Moru, 28. listopada 2016. godine

 

Predsjednik:

Ivan Knez, dipl. ing.

Ovdje preuzmite Statut u Word dokumentu